Management

 • brachtlova klara

  Klára Brachtlová

  Jednatelka a generální ředitelka

  Klára Brachtlová byla jmenována generální ředitelkou skupiny Nova v červnu 2019. Ve skupině Nova působí od roku 2007, postupně zastávala pozice v oblasti reportingu, finančního plánování a analýz a od roku 2012 byla zástupcem finančního ředitele. Od února 2014 působila v pozici finanční ředitelky. Je absolventkou Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Kromě praxe získané v rámci významné konzultační firmy má i zkušenosti z oblasti řízení financí v mezinárodní společnosti.

 • vlcek jan

  Jan Vlček

  Jednatel a generální ředitel

  Jan Vlček byl jmenován generálním ředitelem skupiny Nova v červnu 2019. Do skupiny Nova přišel v roce 2011 na pozici obchodního ředitele, ve které byl zodpovědný za prodej reklamního času, sponzorování pořadů a dalších forem reklamy na všech televizních a internetových kanálech, které jsou vlastněny nebo zastupovány společností TV Nova. Předtím působil na pozici Managing Directora společnosti BigMedia, pracoval deset let ve společnostech skupiny WPP, například v Mindshare či v pražské a moskevské pobočce JWT.

 • peichl stepan 180x225 px-3

  Štěpán Peichl

  Jednatel a ředitel právní sekce

  Štěpán Peichl byl jmenován jednatelem skupiny Nova v červnu 2019. Ve skupině Nova působí od roku 2008. Odpovídá za právní a regulatorní záležitosti společnosti a reprezentuje společnost v orgánech oborových asociací – představenstvo AKTV, dozorčí rada ATO, komise Public Affairs SPIR, arbitrážní komise RPR. Před příchodem do TV Nova pracoval v mezinárodní advokátní kanceláři. Je absolventem Karlovy univerzity – 1. lékařské a právnické fakulty.

 • majeska silvia

  Silvia Majeská

  Ředitelka sekce programu

  Od ledna 2021 vykonává funkci programové ředitelky. Zodpovídá za vedení programového oddělení, tvorbu programové strategie pro všechny stanice Nova Group a také obsahové strategie pro digitální platformy. Mimo tvorby programových schémat a koordinace vysílání má v kompetenci tuzemské a zahraniční akvizice, dabing a vývoj nových formátů. Od roku 2011 pracovala jako programová ředitelka slovenské televize Markíza a od 2019 také jako ředitelka akvizic pro TV Nova. Nyní vede programové sekce pro obě dvě země.

 • houska kamil

  Kamil Houska

  Ředitel zpravodajství

  Kamil Houska pracuje v TV Nova od roku 2003. Do pozice ředitele sekce zpravodajství a publicistiky nastoupil v dubnu 2017. Před tím působil přes šest let na pozici šéfredaktora zpravodajství a publicistiky. Novinařině se věnuje už od školy. V TV Nova prošel také pozicí šéfeditora zpravodajství a přes 5 let působil jako reportér věnující se především zpravodajství z domácí politiky. Před nástupem do TV Nova pracoval jako reportér v deníku Právo.

 • zaruba alan

  Alan Záruba

  Kreativní ředitel

  Alan Záruba je zodpovědný za vedení kreativního oddělení skupiny Nova a realizaci projektů vizuální podoby nových televizních pořadů, self promotion a image kampaní. Stejnou funkci zastává také ve slovenské televizi Markíza. Má téměř 25 let zkušeností z oblasti grafického designu a vizuální komunikace. Věnuje se rovněž TV grafice, typografii, odborné pedagogické, publikační, kurátorské a nakladatelské činnosti. V oblasti médií působí od roku 2006, nejdříve jako vedoucí designér ve veřejnoprávní televizi, poté jako Art Director zpravodajství a od roku 2014 jako kreativní ředitel skupiny Nova. Zde řídil v uplynulých letech projekty kompletní vizuální proměny Televizních novin a dalších publicistických pořadů, sportovních stanic Nova Sport, rebrandingu staniční grafiky a digitálních platforem. Z pozice supervizora kreativy vede vybrané projekty redesignu TV stanic, digitální komunikace, zpravodajství a publicistiky i v dalších zemích skupiny CME. 

 • Slavomír Veselý 180x225 px-2

  Slavomír Veselý

  Ředitel sekce IT

  Slavomír Veselý působí na TV Nova od září 2018 a je zodpovědný za sekci IT. Má za sebou dlouholeté zkušenosti z oblasti vývoje software a řízení IT. Působil deset let ve Švýcarsku, kde pracoval pro World Health Organization a společnost Nestlé. Od roku 2008 působí v Praze. Postupně prošel manažerskými pozicemi v telekomunikačním a finančním sektoru. Je absolventem oboru Softwarové inženýrství a výpočetní technika na STU Bratislava. Stejnou funkci zastává také ve slovenské televizi Markíza.

 • jirkovska radmila

  Radmila Pinkavová - Jirkovská

  Ředitelka sekce řízení lidských zdrojů

  Zodpovídá za řízení lidských zdrojů v oblasti náboru nových zaměstnanců, vzdělávání, rozvoje a hodnocení, odměňování a zaměstnaneckých programů a výhod. Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pro TV Nova pracuje v různých manažerských pozicích od roku 2001. Stejnou funkci zastává také ve slovenské televizi Markíza.

 • hasmanova monika

  Monika Hasmanová

  Ředitelka sekce výroby

  Monika Hasmanová zastává od července 2015 pozici ředitelky zodpovědné za výrobu dlouhodobých pořadů televize Nova, seriálů Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2. Pro skupinu Nova pracuje od roku 2005, kdy se podílela na úspěšném startu seriálu Ulice. Od roku 2007 vede tým Ulice jako výkonná producentka a spolupracuje na dalších úspěšných projektech. Má za sebou více než pětadvacet let zkušeností z oblasti televizní produkce a nezávislých produkčních společností.

 • uher josef

  Josef Uher

  Technický ředitel

  Zodpovídá za rozvoj technologií pro zajištění výroby a vysílání TV programu a jejich provázání s internetovými aktivitami, za organizaci nákupu a implementaci těchto technologií a zabezpečení servisní podpory. Podílí se na strategií přechodu vysílání z DVB-T na DVB-T2, na rozvoji vysílání v ostatních platformách se zaměřením na vysílání v HD kvalitě a dále na rozvoji internetového vysílání. Je absolventem ČVUT v Praze a pro TV Nova pracuje od roku 1995. Stejnou funkci zastává také ve slovenské televizi Markíza.

 • strycek jakub

  Jakub Strýček

  Marketingový ředitel

  Funkci marketingového ředitele zastává od února 2021, je zodpovědný nejen za sekci marketingu, ale vede také oddělení PR, komunikace, výzkumu a media planningu. Pro skupinu Nova pracoval již v letech 2010-2014 jako Brand Manager. Poté působil ve vydavatelství Mafra jako marketingový ředitel a stejnou pozici následně zastával i ve společnosti Zonky.

 • wimmer sebastian

  Sebastian Wimmer

  Ředitel výroby

  Od března zastává funkci ředitele výroby pro TV Nova a pro TV Markíza, od srpna 2019 do března 2021 pracoval jako šéf výroby pro TV Markíza. Předtím působil tři roky jako konzultant výroby ve společnosti CME. Zkušenosti s vedením výroby má také z rumunské PRO TV a německé Tresor TV. Pod jeho vedením se vyrobila řada zajímavých formátů jako například Top Model a Robinsonův ostrov.

 • brachtlova klara

  Klára Brachtlová

  Executive Director & CEO

  Klára Brachtlová became CEO of Nova Group in June 2019. She has been part of Nova Group since 2007, gradually working on positions in the Reporting, Financial planning and analysis and since 2012 as Deputy CFO. Starting from February 2014, she held the position of Finance Director. Mrs. Brachtlová graduated from the Faculty of Business Administration at the University of Economics in Prague. Except for experience she gained working for a big international consultancy firm, she also worked as CFO in an international company.

 • vlcek jan

  Jan Vlček

  Executive Director & CEO

  Jan Vlček became CEO of Nova Group in June 2019. He joined Nova Group in 2011 and worked on position of Sales Director overseeing advertising time, program sponsoring and other forms of advertising across all television and internet channels owned or represented by TV Nova. Before joining Nova Group, Mr. Vlček led BigMedia company as the Managing Director. Prior to that he had worked with WPP Group companies for ten years, including MindShare and the Prague and Moscow offices of JWT.

 • peichl stepan 180x225 px-3

  Štěpán Peichl

  Executive Director & General Counsel

  Štěpán Peichl became Executive Director of Nova Group in June 2019 and has been part of Nova Group since 2008. He is responsible for legal and regulatory affairs and represents the company in bodies of trade associations: on the Board of Directors of The Association of Commercial Television (AKTV), the Supervisory Board of the Association of TV Organizations, the Public Affairs Committee of the Association for Internet Development (SPIR), and the Arbitration Committee of the Advertising Standards Council (RPR). Before joining Nova Group, he worked in an international law firm. Mr. Peichl graduated from Charles University’s First Faculty of Medicine and Faculty of Law.

 • majeska silvia

  Silvia Majeská

  Programming Director

  Since January 2021, she has held the position of the Programming Director. She is responsible for management of the programming section, creation of a programming strategy for all Nova Group channels and also for the content strategy for digital platforms. In addition to creation of program line-ups and coordination of broadcasting, she is responsible for national as well as foreign acquisitions, dubbing and development of new formats.  From 2011, she was working in the position of the Programming Director of Slovak television Markíza and since 2019 also in the position of Acquisitions Director of TV Nova. Now, she is in charge of programming sections in both countries.

 • houska kamil

  Kamil Houska

  Head of News

  Kamil Houska has been working at TV Nova since 2003. He was appointed the Head of the News and Commentaries Section in April 2017. Prior to that, he had worked as the editor-in-chief of the News and Commentaries Section for over six years. He has been a journalist since completing his studies. At TV Nova, he was also the editor-in-chief of the News Section and worked as a reporter focusing primarily on the domestic politics for more than five years. Prior to joining TV Nova, K. Houska worked as a reporter at the Právo daily.

 • zaruba alan

  Alan Záruba

  Creative Director

  Alan Záruba is responsible for managing Nova Group’s creative department and for executing projects concerning the visual appearance of new television shows, self-promotion, and image of campaigns. Alan holds the same function in Slovak television Markíza. He has nearly 25 years of experience in graphic design and visual communication. His activities include TV graphics, typography, teaching, publishing, self-publishing, and curatorship. He has been working in media since 2006, initially as the senior designer in public television, and then as the art director of news reporting and, since 2014, as creative director at Nova Group. In the past few years, he has managed projects involving the complete visual transformation of TV News and public affairs shows, and of the Nova Sport sports channels, and the rebranding of Nova Group stations’ graphics and digital platforms. In his position as creative supervisor, he also manages selected projects for the redesign of TV stations, digital communications, and news reporting and current affairs in other countries in which CME Group operates. 

 • slavomír veselý 180x225 px-2

  Slavomír Veselý

  IT Director

  Slavomír Veselý has been working with TV Nova since September 2018 and is in charge of the IT Section. He has many years of experience in software development and IT management. He worked with the World Health Organization and Nestlé in Switzerland for ten years. He has been working in Prague since 2008. Over time, he has held various managerial positions in the telecommunications and financial sectors. He is a Software Engineering and Computing graduate from the Slovak University of Technology in Bratislava. Slavomír holds the same function in Slovak television Markíza.

 • jirkovska radmila

  Radmila Pinkavová – Jirkovská

  Director of the Human Resources Management Division

  She is responsible for the management of human resources with regard to hiring new employees, training, development and evaluation, remuneration, and programmes and benefits for employees. She is also responsible for occupational health and safety. She has worked for TV Nova in various managerial positions since 2001. Radmila holds the same function in Slovak television Markíza.

 • hasmanova monika

  Monika Hasmanová

  Co-Head of Production

  Since July 2015, M. Hasmanová has held the post of Co-Head of Production in charge of long-running series Ulice and Ordinace v růžové zahradě 2 on TV Nova. She has worked for Nova Group since 2005, when she participated in the successful launch of the Ulice series. Since 2007, she has led the Ulice series team as executive producer and has cooperated on other successful projects. She has more than twenty-five years' experience in the field of television production and also in independent production companies.

 • uher josef

  Josef Uher

  Chief Technical Officer

  Josef Uher is responsible for the development of the equipment required for producing and broadcasting the content of TV programs and its interconnection with online activities, for organizing the procurement and implementation of such technologies and for service support. He participates in the strategy for switching from DVB-T to DVB-T2 broadcasting, in the development of broadcasting via various platforms with focus on broadcasting in HD definition of picture and further in the development of online broadcasting. He graduated from Czech Technical university in Prague and has been working for TV Nova since 1995. Josef holds the same function in Slovak television Markíza.

 • strycek jakub

  Jakub Strýček

  Marketing Director

  Jakub Strýček has been holding the Marketing Director position since February 2021, he is in charge of the marketing section and also of PR department, research and media planning. He was working at Nova Group as the Brand Manager already in 2010-2014. Subsequently he became the Marketing Director at the publishing house Mafra and afterwards he was holding the same position at the company Zonky.

 • wimmer sebastian

  Sebastian Wimmer

  Production Director

  Since March, he has been in the position of the Production Director of TV Nova and TV Markíza, from August 2019 to March 2021 he was working as Head of Production of TV Markíza. Before that period, he had been working as production consultant in the company CME for three years. He gained experience in production management also in Romanian PRO TV and German Tresor TV. Many interesting formats have been produced under his management, for example, Top Model and Survivor.